only in german

Viewpoints & Viewing Points - 2009 Asian Art Biennial
56 artists and teams from 20 Asian-Pacific countries are invited to give their views on the current situations in Asia.

Künstler: AES+F , Iman Afsarian, Hilla Ben Ari, Louisa Bufardeci, Chang Chien-Chi, Chen Po-Chin, Chen I-Chun, Cheng Li-Ming, Sheba Chhachhi, Choy Ka Fai, Tim Gruchy, Diana El-Jeiroudi, Ari Folman, Subodh Gupta, Hsu Yin-Ling, Hung Keung, Lamia Joreige, Airan Kang, Jamshed Khalilov, Takehito Koganezawa, Jaebum Kim, Lee Shi-Chi, Lee Wen-Cheng, Li Cao, Lien Chien-Hsing, Justin Lim, Namjin Lim, Lin Jia-An, Liu Kuo-Chang, Mia Wen-Hsuan Liu, Lu Li-Hwang, Asio Liu, Ma Kuang-Pei, Jon Mccormack, Justin Ong, Paramodel  (Yasuhiko Hayashi & Yasuke Nakano), Patricia Piccinini, Qu Yan, Rashid Rana, David Rosetzky, Reena Saini Kallat, Nati Shamia-Opher, Shen Ko-Shang, Wilson Shieh, Jakkai Siributr, Kentaro Taki, Thukral & Tagra, Hitomi Toyama, Tsong Pu, Shehab Uddin, Weng Wei-Hsiang, Entang Wiharso, Kit Wise, Xu Bing, Yang Mao-Lin, Kijong Zin