only in german

3rd Athens Biennale 2011
MONODROME
Kuratoren: Nicolas Bourriaud, Xenia Kalpaktsoglou / Poka-Yio (XYZ )