only in german

4th Deste Prize 2005 for Contemporary Greek Artists

Stefanos Tsivopoulos, Christodoulos Panayiotou, Kostis Velonis, Dimitris Foutris, Poka-Yio, Dora Economou