only in german

7th Shanghai Biennale
Translocalmotion
Ort: Shanghai Art Museum
Künstlerischer Direktor: ZhangQing
Kuratoren: Henk Slager, Julian Heynen, Xiang Liping, Li Ning

Künstler:
Pawel Althamer, Tiong Ang, Ricardo Basbaum, Guy Ben-Ner, Ursula Biemann, Big Dipper Group  (Liu Yue, Wu Lizhong, Xu Xubing), Bu Hua, Mariana Castillo Deball, Chen Yun, Chen Zhiguang, Jürgen Drescher, Ayse Erkmen, Inci Eviner, Harun Farocki, Rainer Ganahl, Zvi Goldstein, He Wenjue, Huang Hsinchien, Bethan Huws, Jia Zhangke, Jin Shi, Jing Shijian, Mike Kelley, Sanggil Kim, Suchan Kinoshita, Charles Lim Yi Yong, Lin Chuanchu, Liu Ming, Liu Ye, Lu Hao, Ma Baozhong, Angelika Mantz, Klaus Mettig, Roman Ondák, Otolith Group , Ulrike Ottinger, Thomas Ruff, Son Kuk Gyon, Hito Steyerl, Su Xinping, Tang Maohong, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, Mieke van de Voort, Jeanne van Heeswijk, Clemens von Wedemeyer, Wang Qiang, Wang Qingsong, Lawrence Weiner, Wu Mingzhong, Yang Shaobin, Yangah Ham, Yin Xiuzhen, Yu Fan, Yu Hua, Yue Minjun, Zeng Hao, Zhang Enli, Zhang Qing, Zhang Weijie, Zhou Tao, Zhu Jia