only in german

Vaska Emanouilova Gallery presents:
Between Welcome and Goodbye
Kurator: Vladiya Mihaylova

mit Vasilena Gankovska, Daniela Kostova / Olivia Robinson, Iva Vacheva, Kamen Stoyanov, Kosta Tonev, Lazar Lyutakov, Stoyan Dabov