only in german

Double Infinity
Ort: Dutch Culture Centre in Shanghai, China

Kuratoren: Charles Esche, Davide Quadrio, Defne Ayas, Remco de Blaaij

Künstler: Lara Almarcegui, Asia Art Archives , Johanna Billing, Stanley Brouwn, Comfortable Collective , Cao Fei, Alicia Framis, Liu Gang, Wang Zhenfei & Wang Luming (HHD FUNV), Job Koelewijn, John Körmeling, El Lissitzky, David Maljkovic, Julika Rudelius, Speedism , Xu Tan, Xijing Men  (Chen Shaoxiong, Gimhongsok , Tsuyoshi Ozawa), Zhou Xiaohu, Surasi Kusolwong