press release

The 4th DaDao Live Art Festival will be held from 1st to 5th October 2006 at South Gate Space, Process Gallery and Creek Art (Beijing) at 798 Art District, Beijing, China. About 30 artists from Argentina, Australia, Catalonia, Danmark, Germany, Holland, Hong Kong, Japan, Macao, Philippines, Singapore, Switzerland, Taiwan, UK, USA etc. and 20 Chinese artists and groups will participate in the festival. The artists will present their live performance works to public and participate to panel discussion in the festival conference. The artists will also give live art workshop to Chinese young artists and the art students. This festival will be the most important live art event of the year in China.

artists: Gerard Altaió (Catalonia), BAI Chongmin + WU Weihe (China), CHAO Yepai (China), CHAU Yeuk Chiu (China), CHENG Shih-Chun (Taiwan), Richard De Domenici (UK), Egg-Red Art Commune (China), Judith Egger (Germany), Meli Eijo + Martin Molinaro (Argentina), FENG Weidong + Tongue Band (China), Adam Geczy (Australia), Pascale Grau (Switzerland), Jeremy Hiah (Singapore), HUANG Rui (China), INOUE Rei (Japan), JI Shengli (China), Jane JIN Kaisen (Denmark), Kai Lam (Singapore), Lennie Lee (South Africa/UK), LEE Wen (Singapore), LI Mengyuan (China), MA Yanling + WANG Ningmi (China), MAN Yu (China), Yuenjie (MARU) (Hong Kong), Monali Meher (Netherlands), MOK Chiuyu (Hong Kong), NG Fong Chao (Macau), Mogan O’hara (USA), Kira O'Reilly (UK), Reto Pulfer (Switzerland), Right-hander Group (China), Alan Schacher (Australia), Lilia Scheerder (Netherlands), "The Great Qin Opera" Beijing Youth Group (China), TSE Wai Kee (Hong Kong), Doreen Uhlig + Mirko Winkel (Germany), WANG Chuyu (China), Watan Wuma (Taiwan), XIANG Xishi (China), XIN Xin (China), YEH Yi-Li (Taiwan), YU Xinqiao (China), ZHOU Bin (China)

4th DaDao Live Art Festival, Beijing, 2006
Ort: South Gate Space, Process Gallery; Creek Art Beijing, 798 Art District, Peking
Direktor: Shu Yang
Kuratoren: Wang Chuyu, Tong Pui Yin

Künstler: Gerard Altaio, Bai Chongmin / Wu Weihe, Chao Yepai, Chau Yeuk Chiu, Cheng Shih-Chun, Richard De Domenici, Egg-Red Art Commune, Judith Egger, Meli Eijo / Martin Molinaro, Feng Weidong / Tongue Band, Adam Geczy, Pascale Grau, Jeremy Hiah, Huang Rui, Inoue Rei, Ji Shengli, Jane Jin Kaisen, Kai Lam, Lennie Lee, Lee Wen, Li Mengyuan, Ma Yanling / Wang Ningmi, Man Yu, Yuenjie, Monali Meher, Mok Chiuyu, Ng Fong Chao, Mogan O’Hara, Kira O´Reilly, Reto Pulfer, Right-Hander Group , Alan Schacher, Lilia Scheerder, The Great Qin Opera - Beijing Youth Group, Tse Wai Kee, Doreen Uhlig & Mirko Winkel, Wang Chuyu, Watan Wuma, Xiang Xishi, Xin Xin, Yeh Yi-Li, Yu Xinqiao, Zhou Bin