only in german

A Continuous Dialogue

mit Ai Weiwei, Cao Fei, Gu Dexin, Kan Xuan, Lu Chunsheng, Yan Lei, Zheng Guogu, Zhuang Hui