only in german

A Strange Heaven
Contemporary Chinese Photography

Künstler: Weng Fen, He An , Cang Xin, Hai Bo, Qiu Zhijie, Wang Qingsong, Zheng Guogu, Hu Jieming, Wu Tieng-Chang, Shao Yinong & Muchen, Han Lei, Ching Chin-Wai, Wu Shanzhuan. Chen Chieh-Jen, Zhao Shaoruo, Hong Hao, Hong Lei, Wu Tieng-Chang, Yuan Goang-Ming, Zhao Bandi, Song Yongping, Liu Wei, AI Weiwei, Chang Chien Chi, Chen Ling Yang, Chen Shaoxiong, Chen Shun-chu , Feng Mengbo, Hung Tung-Lu, Huang Yan. Jin Feng, Leung Chi Wo, Lin Shu-min, Lin Tianmiao, Liu Zheng, Ma Liuming, Rong & Inri, Shi Yong, Wang Jinsong, Wang Ningde, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, Yao Jui-chung, Yang Fudong , Yin Xiuzhen, Hui Zhuang, Zhou Xiaohu