only in german

Born in China

mit Cai Jin, Chen Wenbo, Ding Yi, Feng Zhengjie, Guo Wei, He Jia, He Sen, Lu Peng, Ma Liu-Ming, Mu Chen / Shao Yi-Nong, Wei Dong, Wu Mingzhong