only in german

Concerning the Spiritual Tradition in Russian Art
Selections from the Kolodzei Art Foundation
Kuratorin: Natalia Kolodzei

Künstler: Alena Anosova, Edward Bekkerman, Farid Bogdalov, Leonid Borisov, Olga Bulgakova, Oleg Bourov, Irene Caesar, Mihail Chemiakin, Maria Elkonina, Rimma & Valery Gerlovin (Rimma Gerlovin, Valeri Gerlovin), Dimitry Gerrman, Francisco Infante, Otari Kandaurov, Anton S. Kandinsky, SanSan Kara, Konstantin Khudyakov, Mikhail Koulakov, Yefim Ladyzhensky, Valentina Lebedeva, Tatiana Levitskaia, Sergei Maliutin, Komar and Melamid, Artem Mirolevich, Igor Molochevski, Ernst Neizvestny, Natalia Nesterova, Alexander Ney, Shimon Okshteyn, Vladimir Ovchinnikov, Valeri Pianov, Dmitri Plavinsky, Petr Pushkarev, Oscar Rabin, Eduard Shteinberg, Alexander Sitnikov, Anatolii Slepyshev, Alexi Tyapushkin, Yakov Vinkovetsky, Alexander Zakharov and Gennadii Zubkov