only in german

Extreme East
contemporary japanese architecture

1. SENSAI
Taro Ashihara, Yasushi, Horibe, Kazuo Iwamura, Chitoshi Kitara, Hiroshi Naito, Akira Sakamoto, Eizo Shiina, Yoshii Takehara, Akira Watanabe, Ken Yokogawa

2. CONTINUITY VS MUTATION
Jun Aoki, Ryuichi Ashizawa, Sou Fujimoto, Tetsuo Furuichi, Masahiro Harada & Mao Harada/ Mount Fuji Architects Studio, Kumiko Inui, Jun Igarashi, Waro Kishi, Kazuyasu Kochi / Kochi Architects Studio, Kazuhiro Kojima, Kengo Kuma, Hironori Matsubara + BMA, Hiroshi Naito, Tetsuya Nakazon / Naf Architect & Design, Kenji Nawa / Suwa Seisakujo, Taira Nishizawa, Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa / SANAA, Kuniaki Takahashi, Makoto Tanijiri / Suppose Design Offi ce, Jun Sato Structural Engineers