First Guangzhou Triennial 2002
"Reinterpretation: A Decade of Experimental Chinese Art (1990-2000)"

artists:
Xu Bing, Qiu Zhijie, Wang Gongxin, Sui Jianguo, Wang Youshen, Weng Fen, Zhang Xiaogang, Hai Bo, Feng Mengbo, Liu Zheng, Yang Fudong, Hu Jieming, Zhang Peili, Li Yongbin, Song Dong, Zhou Xiaohu, Wang Jianwei, Zhang Dali, Rong Rong & Inri, Chen Shaoxiong, Zhao Bandi, Gu Dexin, Yin Xiuzhen, Xing Danwen, Lin Tianmiao, Ma Liuming, Cang Xin, Yang Zhenzhong, Feng Feng, Cui Xiuwen, Wang Luyan, Wu Ershan, Ai Weiwei ...

venue:
Guangdong Museum of Art