only in german

from east and west
Are You Meaning Company , Yukio Fujimoto, Seiichi Furuya, Leiko Ikemura, Masato Kobayashi, Naofumi Maruyama, Ritsue Mishima, Yasumasa Morimura, Takuma Nakahira, Shimabuku, Toeko Tatsuno, Shigeo Toya, Miwa Yanagi, Tomoko Yoneda