Out of the Red II

mit Ma Liuming, Li Wei, Huang Yan, Weng Fen, Wang Qingsong. Cang Xin, Cui Xiuwen, Zhu Ming, Bai Yilou, Wang Ninge