only in german

Restless
Photography and New Media

mit Alfred Zhu, Monica Bertini, Alexander Brandt, Chen Wei, Gu Chen, Huang Kui, Ji Weiyu, Jin Feng, Jin Hua, Jin Shan, Liang Yue, Liu Yi-Qing, Miao Jiaxin, Sharon Paz, Peng & Chen, Qiu AnXiong, Song Tao, Juliane Stiegele, Vincent Sung, Xiang LiQing, Xu Cheng, Xu Zhen, Zhang Ding, Zheng Zhiyuan, Zhu Hao ...