only in german

Return of the Memory
Ort: Kumu Art Museum

mit Vladimir Arkhipov, Sergej Bratkow, Olga Chernysheva, Olga Egorova, Yevgeniy Fiks, Dmitry Gutov, Maxim Karakulov, Aleksander Komarov, Elena Kovylina, Vladimir Kupriyanov, Yuri Leiderman, Roman Maskalev, Nokolay Oleynikov, Dmitrij Prigov, R.E.P. Group , Kerim Ragimov, Igor Sherbina, David Ter-Oganyan, Leonid Tishkov, Vasily Tsagolov, Dmitry Vilensky, Elena Vorobyeva & Viktor Vorobyev ...