Seems Something is Missing Here

artists:
Nikolay Alekseev, Sergey Lotsmanov, Sergey Ogurtsov, Alexander Pogorzhelsky, Stas Shuripa, Illy Sustain, Anya Titova, Natalia Zintsova ...