Selected

mit Ding Yi, Shen Fan, Liu Weijian, Liang Shaoji, Shi Yong, Wang Youshen, Xu Zhen, Xue Song, Yang Fudong, Yang Zhenzhong, Zeng Fanzhi, Zhang Enli, Zhou Tiehai