only in german

Territoria 4
Kurator: Bert Theis

mit Andrea Abati, Alek O. , Marco Colombaioni, Paola di Bello, Jun Yang, Jiang Zhi, Kings, Kuang Yu Tsui, museo aero solar , Anri Sala, Saso Sedlacek, Mirko Smerdel, Xu Tan, Yang Jiechang, Francesco Galluzzi, Martina Köppel-Yang, Vincenzo Latronico, Tina Salvadori Paz, Wolfgang Träger