The Twelve
Chinese Contemporary Art Awards

mit Cao Fei, Chen Shaoxiong, Gong Jian, Hong Hao, Huang Yong Ping, Kan Xuan, Li Dafang, Liu Wei, Qing Ga, Qiu AnXiong, Zheng Guogu, Zhou Xiaohu