MACRO Rome

Via Nizza 138, angolo Via Cagliari
I-00198 Rome

plan route show map

artists & participants

only in german

(Un)Forbidden City
La post-rivoluzione della nuova arte cinese
Kuratoren: Simona Rossi, Dominique Lora, Gao Zhen & Gao Qiang, Gao Brothers .

Künstler: Gao Brothers , Lu Feifei, Chang Lei, Wu XiaoJun, Xinmo Li, Shen Ruijun, Gao Shen, Sung Ping, Sun Lei.