only in german

Zhu yi!
Fotografia actual en China

mit Bai Yiluo, Cang Xin, Chen Lingyang, Chen Qiulin, Cui Xiuwen, Heyun Chang, Hong Hao, Hong Lei, Huang Yan, Li Wei, Liang Yuanwei, Lin Tian Miao, Ma Liuming, Miao Xiaochun, Mu Chen / Shao Yinong, Rong Rong, Sheng Qi, Shi Guorui, Wang Jin, Wang Qingsong, Weng Fen, Wu Gaozhong, Xu Zhen, Yang Fudong, Yang Yong, Yang Zhenzhong, Zeng Yicheng, Zhang Dali, Zhang Huan, Zhao Bandi, Zhu Ming