Zooming into Focus
Contemporary Chinese Photography and Video from the Haudenschild Collection

mit Zhao Bandi, Shi Yong, Yang Zhenzhong, Yang Yong, Feng Mengbo, Cao Fei, Chen Shaoxiong, Hong Hao, Weng Fen, Xiang Liqing, Xu Zhen, Yang Fudong, Zheng Guogu, Zhang Peili