short biography

Albrecht/Wilke
1992 in Berlin/1991 in Stade
2012 Studium der Freien Kunst bei Prof. Hartmut Neumann und Prof. Wolfgang Ellenrieder an der HBK Braunschweig
2017 Diplom Freie Kunst HBK Braunschweig
2017 Studium der Freien Kunst bei Prof. Anselm Reyle an der HfbK Hamburg
2019 Master Freie Kunst HfbK Hamburg

show more show less