• 06. May 30. Sep 2008
    Oh My God ! Vestfossen Kunstlaboratorium