short biography

*1619 Rotterdam - 1693 Amsterdam
Malerei
bedeutendster holländischer Stillebenmaler

1658 "Stilleben mit Weinglas"
1660 "Stilleben mit Nautilusbecher"
1662 "Stilleben mit Porzellandose"

show more show less
  • 09. Apr 12. Aug
    Stil Even Stedelijk Museum Zwolle
  • 08. Mar 03. Jun
    Willem Kalf Suermondt Ludwig Museum, Aachen
  • 25. Nov 18. Feb 2007
    Willem Kalf Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (closed for renovation)