only in german

Chinesische zeitgenössische Kunst
Ding Yi, Jie Pu, Shen Fan, Wu Yiming, Zhou Tiehai