press release

Exhibition Drawing in Slovenia II. 1940−2009 presents 137 artists and their 310 works. It is based on selection of all the major artists and drawings in various techniques which emphasise drawing as a key platform for artistic depiction. The exhibition confirms the creative power of Slovenian artists; it reveals the continuity and causality of artistic development and establishes drawing as an independent (internationally very topical) chapter within the Slovenian visual art. It is accompanied by an extensive, chronological monographic publication with texts, reproductions of all works, selected biographic information and explanations of artistic creativity and actual works for each individual artist.

The following artists are presented: Stojan Batič, Nikolaj Beer, Mirsad Begič, Boris Benčič, Bojan Bensa, BERKO, Uršula Berlot, Emerik Bernard, Janez Bernik, Milan Bizovičar, Janez Boljka, Jaka Bonča, Lucijan Bratuš, Andrej Brumen Čop, Marko Butina, Mire Cetin, Dragica Čadež, Sandi Červek, Zvonko Čoh, Blaž De Gleria, Zoran Didek, Milan Erič, Črtomir Frelih, Alenka Gerlovič, Gustav Gnamuš, Klementina Golija, Milan Golob, Bojan Gorenec, Tomaž Gorjup, Samuel Grajfoner, Milena Gregorčič, Bogdan Grom, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančič, Miroslav Hajnc, Peter Hergold, Drago Hrvacki, Zdenko Huzjan, IRWIN, Bard Iucundus, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Duša Jesih, Marco Juratovec, Žiga Kariž, Dušan Kirbiš, Aleksij Kobal, Boris Kobe, Vlasto Kopač, Josip Korošec, Damijan Kracina, Metka Krašovec, Peter Krivec, Tomaž Kržišnik, Majda Kurnik, Vladimir Lakovič, Gani Llalloshi, Lojze Logar, Polona Maher, Vladimir Makuc, Živko Marušič, Ignac Meden, Franc Mesarič, Kiar Meško, France Mihelič, Marko Modic, Ivo Mršnik, Jožef Muhovič, Zoran Mušič, Franc Novinc, Nikolaj Omersa, Silvan Omerzu, Klavdij Palčič, Božidar Pengov, Tomaž Penko, France Peršin, Dušan Pirih Hup, Nikolaj Pirnat, Janez Pirnat, Štefan Planinc, Silvester Plotajs Sicoe, Marko Pogačnik, Jože Pohlen, Oton Polak, Zmago Posega, Mark Požlep, Ivo Prančič, Marij Pregelj, Arijan Pregl, Tobias Putrih, Mirko Rajnar, Milan Rijavec, Samo, Gorazd Satler, Jakob Savinšek, Ivan Seljak Čopič, Brane Sever, Rudi Skočir, Majda Skrinar, France Slana, Darko Slavec, Zora Stančič, Vlado Stjepić, Mladen Stropnik, Gabrijel Stupica, Branko Suhy, Iztok Šmajs, Tanja Špenko, Miha Štrukelj, Ive Šubic, Simona Šuc, Marko Šuštaršič, Alenka Šuštaršič Eržen, Nataša Tajnik, Slavko Tihec, Jože Tisnikar, Neja Tomšič, Andrej Trobentar, Drago Tršar, Dušan Tršar, Klavdij Tutta, France Uršič, Milena Usenik, Petra Varl, Jana Vizjak, Lujo Vodopivec, Sašo Vrabič, Marij Vrenko, Žare Vrezec, Huiqin Wang, Jure Zadnikar, Boris Zaplatil, Karel Zelenko, Mojca Zlokarnik, Klavdij Zornik, Apollonio Zvest and Živa Žitnik.

Author: Aleksander Bassin, museum councillor

The exhibition has been prepared by the museums and galleries of the city of Ljubljana and Mestna galerija.

only in german

Drawing in Slovenia II. 1940-2009

Künstler: Stojan Batic, Nikolaj Beer, Mirsad Begic, Boris Bencic, Bojan Bensa, BERKO , Ursula Berlot, Emerik Bernard, Janez Bernik, Milan Bizovicar, Janez Boljka, Jaka Bonca, Lucijan Bratus, Andrej Brumen Cop, Marko Butina, Mire Cetin, Dragica Cadez, Sandi Cervek, Zvonko Coh, Blaz De Gleria, Zoran Didek, Milan Eric, Crtomir Frelih, Alenka Gerlovic, Gustav Gnamus, Klementina Golija, Milan Golob, Bojan Gorenec, Tomaz Gorjup, Samuel Grajfoner, Milena Gregorcic, Bogdan Grom, Marjan Gumilar, Herman Gvardjancic, Miroslav Hajnc, Peter Hergold, Drago Hrvacki, Zdenko Huzjan, Irwin , Bard Iucundus, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Dusa Jesih, Marco Juratovec, Ziga Kariz, Dusan Kirbis, Aleksij Kobal, Boris Kobe, Vlasto Kopac, Josip Korosec, Damijan Kracina, Metka Krasovec, Peter Krivec, Tomaz Krzisnik, Majda Kurnik, Vladimir Lakovic, Gani Llalloshi, Lojze Logar, Polona Maher, Vladimir Makuc, Zivko Marusic, Ignac Meden, Franc Mesaric, Kiar Mesko, France Mihelic, Marko Modic, Ivo Mrsnik, Jozef Muhovic, Zoran Music, Franc Novinc, Nikolaj Omersa, Silvan Omerzu, Klavdij Palcic, Bozidar Pengov, Tomaz Penko, France Persin, Dusan Pirih Hup, Nikolaj Pirnat, Janez Pirnat, Stefan Planinc, Silvester Plotajs Sicoe, Marko Pogacnik, Joze Pohlen, Oton Polak, Zmago Posega, Mark Pozlep, Ivo Prancic, Marij Pregelj, Arijan Pregl, Tobias Putrih, Mirko Rajnar, Milan Rijavec, Samo, Gorazd Satler, Jakob Savinsek, Ivan Seljak Copic, Brane Sever, Rudi Skocir, Majda Skrinar, France Slana, Darko Slavec, Zora Stancic, Vlado Stjepic, Mladen Stropnik, Gabrijel Stupica, Branko Suhy, Iztok Smajs, Tanja Spenko, Miha Strukelj, Ive Subic, Simona Suc, Marko Sustarsic, Alenka Sustarsic Erzen, Natasa Tajnik, Slavko Tihec, Joze Tisnikar, Neja Tomsic, Andrej Trobentar, Drago Trsar, Dusan Trsar, Klavdij Tutta, France Ursic, Milena Usenik, Petra Varl, Jana Vizjak, Lujo Vodopivec, Saso Vrabic, Marij Vrenko, Zare Vrezec, Huiqin Wang, Jure Zadnikar, Boris Zaplatil, Karel Zelenko, Mojca Zlokarnik, Klavdij Zornik, Apollonio Zvest, Ziva Zitnik.