only in german

Fill in the blanks
Ai Weiwei, Li Dafang, Wang Xingwei, Yan Lei