only in german

Individual Positions 1
Ding Yi, Li Shan, Liang Yue, Liu Weijian, Jie Pu, Wang Youshen, Wei Guangqing, Wu Yiming, Xue Song, Yu Youhan, Zeng Fanzhi, Zhang Enli, Zhao Bandi, Zhou Tiehai, Zhou Zixi