only in german

Reconsidering - Mono-ha

mit Noriyuki Haraguchi, Narita Katsuhiko, Suga Kishio, Lee Ufan, Hitoshi Nomura, Nobuo Sekine, Koshimizu Susumu, Jiro Takamatsu, Noboru Takayama, Katsuro Yoshida