only in german

Regeneration
Contemporary Chinese Art from China and the U.S.

mit Ai Weiwei, Chen Lingyang, Hai Bo, Hong Hao, Li Yongbin, Lin Tianmiao, Liu Wei, Liu Xiaodong, Qiu Zhijie, Yu Hong, Zhang Dali, Zhang Xiaogang, Zhang Yajie, Zhao Liang, Chen Shaoxiong, Liang Juhui, Hong Lei, Hu Jieming, Xu Zhen, Zhou Xiaohu, Cai Jin, Wenda Gu, Xiaoze Xie, Xu Bing, Yun-Fei Ji, Zhang Huan