only in german

Modernikon
Contemporary Art from Russia
Kuratoren: Francesco Bonami, Irene Calderoni

Künstler: Victor Alimpiev, Sasha Auerbakh, Sergej Bratkow, Olga Chernysheva, Alexandra Galkina, Dmitry Gutov, Alina Gutkina, Iced Architects , Yakov Kazhdan, Elena Kovylina, Andrey Kuzkin, Vladimir Logutov, Anatoly Osmolovsky, Anna Parkina, Pavel Pepperstein, Anastasia Ryabova, Sergey Sapozhnikov / Albert Pogorelkin, Stanislav Shuripa, David Ter-Oganyan, Arseniy Zhilyaev