only in german

Time of the Storytellers
Kurator Viktor Misiano

mit Almagul Menlibaeva, Dmitry Gutov, Elena Vorobyeva & Viktor Vorobyev, Erbossyn Meldibekov, Gulnara Kasmalieva & Muratbek Djumaliev, Hamlet Hovsepian, Kote Sulaberidze, Leonid Tishkov, Olga Chernysheva, Pavel Braila, Said Atabekov, Vahram Aghasyan, Vladimir Kupriyanov, Vyacheslav Akhunov