Nam June Paik Art Center, Yongin NJP ART CENTER | 85 Sanggal-Dong, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do
446-905 Yongin
Korea (Republic of)

plan route